Họ và tên: Nguyễn Thị Lan
Chức vụ: Bí Thư chi bộ - Hiệu trưởng
Ngày sinh: 26/11/1977
SĐT:0976082639

Họ và tên: Thân Thị Chà
Chức vụ: Phó bí thư- Phó hiệu trưởng
Ngày sinh: 05/1/1978
SĐT:0966672599

Họ và tên: Nguyễn Thị Lan
Chức vụ: Đảng viên- Phó hiệu trưởng
Ngày sinh: 25/10/1984

SĐT:0974275125