TỔ CHUYÊN MÔN

Tổ mẫu giáo lớn:

Tổ trưởng chuyên môn
Trần Thị Hiệp
Sinh năm: 22/01/1985
Năm vào ngành : 2004
Trình độ chuyên môn : ĐHSP

Tổ phó chuyên môn

Phí Thị Hương
Năm sinh : 8/8/1984
Năm vào ngành : 2004

Trình độ chuyên môn : ĐHSP

Nguyễn Thị Nga
Năm sinh : 9/3/1981
Năm vào ngành:2000
Trình độ chuyên môn : ĐHSP

Nguyễn Thị Lan Anh
Năm sinh : 11/11/1982
Năm vào ngành :2004
Trình độ chuyên môn : ĐHSP

Hoàng Thị Thảo
Năm sinh : 5/7/1987
Năm vào ngành :2007
Trình độ chuyên môn: ĐHSP

Nguyễn Thị Thu
Năm sinh : 02/3/1985
Năm vào ngành : 2005
Trình độ chuyên môn : ĐHSP

Nguyễn Thị Dung
Năm sinh: 15/10/1988
Năm vào ngành: 2007
Trình độ chuyên môn: ĐHSP

 

Tổ mấu giáo bé:

Tổ trưởng chuyên môn

Trần Thị Ngà
Sinh năm: 21/10/1982
Năm vào ngành : 2003
Trình độ chuyên môn : ĐHSP

 

Đỗ Hồng Nhung
Năm sinh : 11/6/1978
Năm vào ngành : 1992
Trình độ chuyên môn : ĐHSP

 

Phí Thị Mai
Năm sinh : 20/2/1969
Năm vào ngành : 1992
Trình độ chuyên môn : ĐHSP

Phí Thị Mến
Năm sinh : 23/3/1986
Năm vào ngành : 2005
Trình độ chuyên môn : ĐHSP

Nguyễn Thị Phượng
Năm sinh 20/5/1990
Năm Vào ngành : 2004
Trình độ chuyên môn : CĐSP

Lê Thị Hương Sen
Năm sinh : 10/5/1988
Năm vào ngành : 2009
Trình độ chuyên môn : ĐHSP

Trần Thị Huyền
Năm sinh: 11/9/1988
Năm vào ngành : 2012
Trình độ chuyên môn : ĐHSP

Nguyễn Thị Huê

Năm sinh:11/9/1991

Năm vào nghành:2017

Trình độ chuyên môn:Trung cấp

Kế toán
Vũ Thị Hiền
Năm sinh : 02/01/1989
Năm vào ngành: 2013
Trình độ chuyên môn : Cao đẳng

Y tế
Trần Văn Đức
Năm sinh : 29/08/1982
Trình độ chuyên môn : Cao đẳng