Kế toán
Vũ Thị Hiền
Năm sinh : 02/01/1989
Năm vào ngành: 2013
Trình độ chuyên môn : Cao đẳng

Y tế
Trần Văn Đức
Năm sinh : 29/08/1982

Năm vào ngành: 2008
Trình độ chuyên môn : Cao đẳng