A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU _ Tuầu IV, từ ngày 22 đến ngày 26/11/202

                                                          LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU

 

Tuầu IV, từ ngày 22đến ngày 26/11/2021

 

Ngày tháng

Thời gian

HT: Nguyễn Thị Lan

PHT: Thân Thị Chà

PHT: Nguyễn Thị Lan

 

Ghi chú

Thứ hai

Ngày 22/11

 

 

 

 

 

Buổi sáng

7 h-7h15

 

- Vệ sinh phòng

- Vệ sinh phòng

- Vệ sinh phòng

 

7h15 - 7h30

- Hội ý BGH

- Hội ý BGH

- Hội ý BGH

 

7h30-8h

- Kiểm tra nề nếp trẻ khu Trung tâm

-Kiểm tra Giao nhận thực phẩm

 - Kiểm tra nề nếp trẻ khu Trung tâm

 

8h-9h

- Kiểm tra nề nếp trẻ khu Liễu Đê

-Tổng hợp sĩ số trẻ ăn BT, tính khẩu phần ăn cho trẻ.

-Ký duyệt HSSS giáo viên

 

9h-10

Kiểm tra các hoạt động trên lớp khu Liễu Đê

Kiểm tra các lớp, công khai tài chính.

- Kiểm tra nề nếp trẻ khu Trung tâm

 

10h-10h30

- Kiểm tra các hoạt động trên lớp khu Liễu Đê

- Kiểm tra nề nếp trẻ khu Trung tâm.

- Kiểm tra nề nếp trẻ khu Trung tâm

 

10h30-11h

-  Tổ chức ăn trưa cho trẻ ăn trưa -Ngủ trưa của trẻ

- Kiểm tra việc tổ chức ăn trưa – Ngủ trưa của trẻ

-  Kiểm tra vệ sinh, đồ dùng lớp

 

Buổi trưa

11h30-13h45

-Trực trưa, Kiểm tra các lớp

Khu Trung tâm

Trực trưa: Kiểm tra các lớp trực trưa khu Trung Tâm

-Trực trưa, Kiểm tra các lớp

Khu Trung tâm

 

Buổi chiều

13h45-14h

-Kiểm tra các nhóm, lớp chuẩn bị cho trẻ ăn chiều

-Kiểm tra chất lượng quy trình cô nuôi chế biến, chia bữa chiều

-Kiểm tra các nhóm, lớp chuẩn bị cho trẻ ăn chiều

 

14h -14h30

- dự họp UBND xã

-Kiểm tra, quan sát, xử lý đánh gía bữa chiều của trẻ

-Kiểm tra, quan sát, xử lý đánh gía bữa chiều của trẻ 

 

14h30-15h

dự họp UBND xã

-Sử lý một số báo cáo

-Sử lý một số báo cáo

 

15h-15h30

dự họp UBND xã

- Sử lý một số báo cáo

- Sử lý một số báo cáo

 

15h30-16h

dự họp UBND xã

- Bao quát trả trẻ

- Bao quát trả trẻ

 

Thứ ba

Ngày23/11

 

 

 

 

 

Buổi sáng

7 h-7h15

 

- Vệ sinh phòng

- Vệ sinh phòng

- Vệ sinh phòng

 

7h15 – 7h30

- Dạy trẻ lớp 4 tuổi A1

Kiểm tra Giao nhận thực phẩm

Kiểm tra nề nếp trẻ khu Trung tâm

Kiểm tra nề nếp trẻ khu Trung tâm

 

7h30-8h

- Dạy trẻ lớp 4 tuổi A1

Tổng hợp sĩ số trẻ ăn BT, tính khẩu phần ăn cho trẻ.

 - Kiểm tra nề nếp trẻ khu Trung tâm

 

8h-9h

- Dạy trẻ lớp 4 tuổi A1

Tổng hợp sĩ số trẻ ăn BT, tính khẩu phần ăn cho trẻ

-Xây dựng kế hoạchgiáo dục

 

9h-10

Dạy trẻ lớp 4 tuổi A1

Kiểm tra cac lớp, công khai tài chính

-Kiểm tra cô nuôi bếp ăn khu Trung tâm

 

10h-10h30

Dạy trẻ lớp 4 tuổi A1

 

- Ký duyệt Kế hoạch CSGD trẻ Khu trung tâm

- Kiểm tra quan sát, giáo viên các lớp tổ chức bữa ăn cho trẻ.

 

10h30-11h

-  Tổ chức ăn trưa cho trẻ cùng giáo viên 4 tuổi A1

- Kiểm tra việc tổ chức ăn trưa – Ngủ trưa của trẻ

-  Kiểm tra vệ sinh, đồ dùng lớp

 

Buổi trưa

11h30-13h45

Trực trưa: Kiểm tra các lớp trực trưa khu Trung Tâm

- Trực trưa: Kiểm tra các lớp trực trưa khu Trung Tâm

-Kiểm tra các nhóm, lớp chuẩn bị cho trẻ ăn chiều

 

Buổi chiều

13h45-14h

Kiểm tra, quan sát, xử lý đánh gía bữa chiều của trẻ

-Kiểm tra, quan sát, xử lý đánh gía bữa chiều của trẻ

-Kiểm tra, quan sát, xử lý đánh gía bữa chiều của trẻ 

 

14h --14h30

-Sử lý một số báo cáo

-Sử lý một số báo cáo

-Sử lý một số báo cáo

 

14h30-15h

- Sử lý một số báo cáo

- Sử lý một số báo cáo

- Sử lý một số báo cáo

 

15h-15h30

- Sử lý một số báo cáo

- Sử lý một số báo cáo

- Sử lý một số báo cáo

 

15h30-16h

Bao quát trả trẻ

Kiểm tra về sinh môi trường Khu Trung tâm

Bao quát trả trẻ

 

Thứ tư

Ngày 24/11

 

 

 

 

 

Buổi sáng

7 h-7h15

 

- Vệ sinh phòng

- Vệ sinh phòng

- Vệ sinh phòng

 

7h15 – 7h30

- Hội ý BGH

- Hội ý BGH

- Hội ý BGH

 

7h30-8h

- Kiểm tra nề nếp trẻ khu trung tâm

-Kiểm tra Giao nhận thực phẩm

 - Kiểm tra nề nếp trẻ khu Liễu Đê

 

8h-9h

Kiểm tra các hoạt động trên lớp khu trung tâm

Tổng hợp sĩ số trẻ ăn BT, tính khẩu phần ăn cho trẻ

Kiểm tra các hoạt động trên lớp khu Liễu Đê

 

9h-10

- Kiểm tra các hoạt động trên lớp khu trung tâm

Kiểm tra cac lớp, công khai tài chính

-Kiểm tra cô nuôi bếp ăn khu Liễu Đê

 

10h-10h30

- Kiểm tra quan sát, giáo viên các lớp tổ chức bữa ăn cho trẻ. Khu trung tâm

 

- Ký duyệt Kế hoạch CSGD trẻ Khu trung tâm

- Kiểm tra quan sát, giáo viên các lớp tổ chức bữa ăn cho trẻ khu Liễu Đê

 

10h30-11h

-  Tổ chức ăn trưa cho trẻ cùng giáo viên 3 tuổi khu trung tâm

- Kiểm tra việc tổ chức ăn trưa – Ngủ trưa của trẻ

-  Kiểm tra vệ sinh, đồ dùng lớp

 

Buổi trưa

11h30-13h45

Trực trưa: Kiểm tra các lớp trực trưa khu Trung Tâm

- Trực trưa: Kiểm tra các lớp trực trưa khu Trung Tâm

-Kiểm tra các nhóm, lớp chuẩn bị cho trẻ ăn chiều

 

Buổi chiều

13h45-14h

-Sử lý một số báo cáo

-Kiểm tra, quan sát, xử lý đánh gía bữa chiều của trẻ

-Kiểm tra, quan sát, xử lý đánh gía bữa chiều của trẻ 

 

14h -14h30

- Sử lý một số báo cáo

-Sử lý một số báo cáo

-Sử lý một số báo cáo

 

14h30-15h

- Sử lý một số báo cáo

- Sử lý một số báo cáo

- Sử lý một số báo cáo

 

15h-15h30

- Sử lý một số báo cáo

- Sử lý một số báo cáo

- Sử lý một số báo cáo

 

15h30-16h

- Sử lý một số báo cáo

Kiểm tra về sinh môi trường Khu Trung tâm

Bao quát trả trẻ

 

Thứ năm

Ngày 25/11

 

 

 

 

 

Buổi sáng

7 h-7h15

 

- Vệ sinh phòng

- Vệ sinh phòng

- Vệ sinh phòng

 

7h15 – 7h30

- Kiểm tra nề nếp trẻ khu Trung tâm

-Kiểm tra Giao nhận thực phẩm

 - Kiểm tra nề nếp trẻ khu Trung tâm

 

7h30-8h

- Kiểm tra nề nếp trẻ khu Trung tâm

-Kiểm tra Giao nhận thực phẩm

-Tổng hợp sĩ số trẻ ăn BT, tính khẩu phần ăn cho trẻ.

 - Kiểm tra nề nếp trẻ khu Trung tâm

 

8h-9h

- Kiểm tra nề nếp trẻ khu Trung tâm

- Dạy trẻ lớp 3 tuổi A2

- Dạy trẻ lớp 5 tuổi A3

 

9h-10

- Kiểm tra nề nếp trẻ khu Trung tâm

Dạy trẻ lớp 3 tuổi A2

Dạy trẻ lớp 5 tuổi A3

 

10h-10h30

- Kiểm tra công trình vệ sinh, đồ dùng lớp

Dạy trẻ lớp 3 tuổi 2

Dạy trẻ lớp 5 tuổi A3

 

10h30-11h

-  Tổ chức ăn trưa cho trẻ cùng giáo viên 3 tuổi

- Kiểm tra việc tổ chức ăn trưa – Ngủ trưa của trẻ

-  Kiểm tra vệ sinh, đồ dùng lớp

 

Buổi trưa

11h30-13h45

Trực trưa: Kiểm tra các lớp trực trưa khu Trung Tâm

-Kiểm tra chất lượng quy trình cô nuôi chế biến, chia bữa chiều

-Kiểm tra các nhóm, lớp chuẩn bị cho trẻ ăn chiều

 

Buổi chiều

13h45-14h

Kiểm tra, quan sát, xử lý đánh gía bữa chiều của trẻ 

- Trực trưa: Kiểm tra các lớp trực trưa khu Trung Tâm

-Kiểm tra, quan sát, xử lý đánh gía bữa chiều của trẻ 

 

14h --14h30

-Sử lý một số báo cáo

-Sử lý một số báo cáo

-Sử lý một số báo cáo

 

14h30-15h

- Sử lý một số báo cáo

- Sử lý một số báo cáo

- Sử lý một số báo cáo

 

15h-15h30

- Sử lý một số báo cáo

- Sử lý một số báo cáo

- Sử lý một số báo cáo

 

15h30-16h

-Bao quát trả trẻ

Kiểm tra về sinh môi trường Khu Trung tâm

Bao quát trả trẻ

 

Thứ sáu

Ngày26/11

 

 

 

 

 

Buổi sáng

7 h-7h15

 

- Vệ sinh phòng

- Vệ sinh phòng

- Vệ sinh phòng

 

7h15 – 7h30

-Kiểm tra vệ sinh các lớp

Quan sát bao quát việc Hoạt động đầu giờ sáng của học sinh

-Kiểm tra vệ sinh các lớp

 

7h30-8h

Kiểm tra khu trung tâm

Kiểm tra giao nhận thực phẩm các bếp ăn

Kiểm tra khu tt

 

8h-9h

-Kiểm tra khu trung tâm

Tổng hợp sĩ số trẻ ăn BT, tính khẩu phần ăn cho trẻ

-Xây dựng kế hoạchgiáo dục

 

9h-10

- Kiểm tra khu trung tâm

Kiểm tra cac lớp, công khai tài chính

-Kiểm tra cô nuôi bếp ăn khu Trung tâm

 

10h-10h30

-Kiểm tra cô nuôi bếp ăn khu Trung tâm

 

- Ký duyệt Kế hoạch CSGD trẻ Khu trung tâm

- Kiểm tra quan sát, giáo viên các lớp tổ chức bữa ăn cho trẻ.

 

10h30-11h

- Kiểm tra quan sát, giáo viên các lớp tổ chức bữa ăn cho trẻ.

- Kiểm tra chia thức ăn

- Kiểm tra việc tổ chức ăn trưa  Khu trung tâm

-Kiểm tra các lớp trực trưa khu trường

 

Buổi trưa

11h30-13h45

-Kiểm tra các lớp trực trưa

Trực trưa: Kiểm tra các lớp trực trưa khu Trung Tâm

-Kiểm tra các nhóm, lớp chuẩn bị cho trẻ ăn chiều

 

Buổi chiều

13h45-14h

-Kiểm tra các nhóm, lớp chuẩn bị cho trẻ ăn chiều

-Hoàn Thiện  hồ sơ Bán trú tuần 4

-Kiểm tra, quan sát, xử lý đánh gía bữa chiều của trẻ 

 

14h --14h30

- Kiểm tra các nhóm, lớp chuẩn bị cho trẻ ăn chiều

-Hoàn Thiện  hồ sơ Bán trú tuần  4

-Sử lý một số báo cáo.

 

14h30-15h

-Nghiên cứu tài liệu, xây dựng hoàn thiện kế hoạch năm học.

-Hoàn Thiện  hồ sơ Bán trú tuần 4

- Kiểm tra công tác tự đánh giá theo nhiệm vụ được phân công

 

15h-15h30

- Sử lý một số báo cáo

- Sử lý một số báo cáo

- Hoàn thiện cơ sở dữ liệu

 

15h30-16h

Kiểm tra về sinh môi trường Khu Trung tâm

Kiểm tra về sinh môi trường Khu Trung tâm

Bao quát trả trẻ

 

 

16h-17h

Chỉ đạo giáo viên lao động tổng vệ sinh MT

Tham gia lao động tổng vệ sinh MT

Tham gia lao động tổng vệ sinh MT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Tháng 12 : 30