A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU tuần 3 tháng 11

                                                          LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU

 

Tuầu 3, từ ngày 15 đến ngày 19/11/2021

 

Ngày tháng

Thời gian

HT: Nguyễn Thị Lan

PHT: Thân Thị Chà

PHT: Nguyễn Thị Lan

 

Ghi chú

Thứ hai

Ngày 15/11

 

 

 

 

 

Buổi sáng

7 h-7h15

 

- Vệ sinh phòng

- Vệ sinh phòng

- Vệ sinh phòng

 

7h15 - 7h30

- Hội ý BGH

- Hội ý BGH

- Hội ý BGH

 

7h30-8h

- Kiểm tra nề nếp trẻ khu Trung tâm

-Kiểm tra Giao nhận thực phẩm

 - Kiểm tra nề nếp trẻ khu Trung tâm

 

8h-9h

- Dạy trẻ lớp 4 tuổi A1

-Tổng hợp sĩ số trẻ ăn BT, tính khẩu phần ăn cho trẻ.

-Ký duyệt HSSS giáo viên

 

9h-10

- Dạy trẻ lớp 4 tuổi A1

Kiểm tra các lớp, công khai tài chính.

- Kiểm tra nề nếp trẻ khu Trung tâm

 

10h-10h30

- Dạy trẻ lớp 4 tuổi A1

- Kiểm tra nề nếp trẻ khu Trung tâm.

- Kiểm tra nề nếp trẻ khu Trung tâm

 

10h30-11h

-  Tổ chức ăn trưa cho trẻ ăn trưa -Ngủ trưa của trẻ

- Kiểm tra việc tổ chức ăn trưa – Ngủ trưa của trẻ

-  Kiểm tra vệ sinh, đồ dùng lớp

 

Buổi trưa

11h30-13h45

-Trực trưa, Kiểm tra các lớp

Khu Trung tâm

Trực trưa, Kiểm tra các lớp

Khu Trung tâm

-Trực trưa, Kiểm tra các lớp

Khu Trung tâm

 

Buổi chiều

13h45-14h

-Kiểm tra các nhóm, lớp chuẩn bị cho trẻ ăn chiều

-Kiểm tra chất lượng quy trình cô nuôi chế biến, chia bữa chiều

-Kiểm tra các nhóm, lớp chuẩn bị cho trẻ ăn chiều

 

14h -14h30

-Kiểm tra, quan sát, xử lý đánh gía bữa chiều của trẻ 

-Kiểm tra, quan sát, xử lý đánh gía bữa chiều của trẻ

-Kiểm tra, quan sát, xử lý đánh gía bữa chiều của trẻ 

 

14h30-15h

-Sử lý một số báo cáo

-Sử lý một số báo cáo

-Sử lý một số báo cáo

 

15h-15h30

- Sử lý một số báo cáo

- Sử lý một số báo cáo

- Sử lý một số báo cáo

 

15h30-16h

- Bao quát trả trẻ

- Bao quát trả trẻ

- Bao quát trả trẻ

 

Thứ ba

Ngày 16/11

 

 

 

 

 

Buổi sáng

7 h-7h15

 

- Vệ sinh phòng

- Vệ sinh phòng

- Vệ sinh phòng

 

7h15 – 7h30

- Hội ý BGH

- Hội ý BGH

- Hội ý BGH

 

7h30-8h

- Kiểm tra nề nếp trẻ khu Trung tâm

-Kiểm tra Giao nhận thực phẩm

 - Kiểm tra nề nếp trẻ khu Trung tâm

 

8h-9h

- Kiểm tra nề nếp trẻ khu Trung tâm

-Tổng hợp sĩ số trẻ ăn BT, tính khẩu phần ăn cho trẻ.

-Ký duyệt HSSS giáo viên

 

9h-10

- Kiểm tra nề nếp trẻ khu Trung tâm

Kiểm tra các lớp, công khai tài chính.

- Kiểm tra nề nếp trẻ khu Liễu Đê

 

10h-10h30

- Kiểm tra nề nếp trẻ khu Trung tâm

- Kiểm tra nề nếp trẻ khu Trung tâm.

- Kiểm tra nề nếp trẻ khu Liễu Đê

 

10h30-11h

-  Tổ chức ăn trưa cho trẻ cùng giáo viên 4 tuổi A1

- Kiểm tra việc tổ chức ăn trưa – Ngủ trưa của trẻ

-  Kiểm tra vệ sinh, đồ dùng lớp

 

Buổi trưa

11h30-13h45

Trực trưa: Kiểm tra các lớp trực trưa khu Trung Tâm

-Kiểm tra chất lượng quy trình cô nuôi chế biến, chia bữa chiều

-Kiểm tra các nhóm, lớp chuẩn bị cho trẻ ăn chiều

 

Buổi chiều

13h45-14h

-Sử lý một số báo cáo

-Kiểm tra, quan sát, xử lý đánh gía bữa chiều của trẻ

-Kiểm tra, quan sát, xử lý đánh gía bữa chiều của trẻ 

 

14h --14h30

- Sử lý một số báo cáo

-Sử lý một số báo cáo

-Sử lý một số báo cáo

 

14h30-15h

- Sử lý một số báo cáo

- Sử lý một số báo cáo

- Sử lý một số báo cáo

 

15h-15h30

- Nghiên cứu tài liệu

- Sử lý một số báo cáo

- Sử lý một số báo cáo

 

15h30-16h

Bao quát trả trẻ

Kiểm tra về sinh môi trường Khu Trung tâm

Bao quát trả trẻ

 

Thứ tư

Ngày17/11

 

 

 

 

 

Buổi sáng

7 h-7h15

 

- Vệ sinh phòng

- Vệ sinh phòng

- Vệ sinh phòng

 

7h15 – 7h30

- Hội ý BGH

- Hội ý BGH

- Hội ý BGH

 

7h30-8h

- Kiểm tra nề nếp trẻ khu Trung tâm

-Kiểm tra Giao nhận thực phẩm

 - Kiểm tra nề nếp trẻ khu Trung tâm

 

8h-9h

- Kiểm tra nề nếp trẻ khu Trung tâm

- Dạy trẻ lớp 3 Tuổi A3

Kiểm tra nề nếp trẻ khu Trung tâm

 

9h-10

- Kiểm tra nề nếp trẻ khu Trung tâm

Dạy trẻ lớp 3 Tuổi A3

- Kiểm tra nề nếp trẻ khu trung tâm

 

10h-10h30

- Kiểm tra công trình vệ sinh, đồ dùng lớp

- Dạy trẻ lớp 3 Tuổi A3

- Kiểm tra nề nếp trẻ khu trung tâm

 

10h30-11h

-  Tổ chức ăn trưa cho trẻ cùng giáo viên 3 tuổi

- Kiểm tra việc tổ chức ăn trưa – Ngủ trưa của trẻ

-  Kiểm tra vệ sinh, đồ dùng lớp

 

Buổi trưa

11h30-13h45

Trực trưa: Kiểm tra các lớp trực trưa khu Trung Tâm

-Kiểm tra chất lượng quy trình cô nuôi chế biến, chia bữa chiều

-Kiểm tra các nhóm, lớp chuẩn bị cho trẻ ăn chiều

 

Buổi chiều

13h45-14h

-Sử lý một số báo cáo

-Kiểm tra, quan sát, xử lý đánh gía bữa chiều của trẻ

-Kiểm tra, quan sát, xử lý đánh gía bữa chiều của trẻ 

 

14h -14h30

- Sử lý một số báo cáo

-Sử lý một số báo cáo

-Sử lý một số báo cáo

 

14h30-15h

- Sử lý một số báo cáo

- Sử lý một số báo cáo

- Sử lý một số báo cáo

 

15h-15h30

- Sử lý một số báo cáo

- Sử lý một số báo cáo

- Sử lý một số báo cáo

 

15h30-16h

Bao quát trả trẻ

Kiểm tra về sinh môi trường Khu Trung tâm

Bao quát trả trẻ

 

Thứ năm

Ngày 18/11

 

 

 

 

 

Buổi sáng

7 h-7h15

 

- Vệ sinh phòng

- Vệ sinh phòng

- Vệ sinh phòng

 

7h15 – 7h30

- Kiểm tra nề nếp trẻ khu Trung tâm

-Kiểm tra Giao nhận thực phẩm

 - Kiểm tra nề nếp trẻ khu Trung tâm

 

7h30-8h

- Kiểm tra nề nếp trẻ khu Trung tâm

-Kiểm tra Giao nhận thực phẩm

 - Kiểm tra nề nếp trẻ khu Trung tâm

 

8h-9h

- Kiểm tra nề nếp trẻ khu Trung tâm

-Tổng hợp sĩ số trẻ ăn BT, tính khẩu phần ăn cho trẻ.

- Dạy trẻ lớp 5 tuổi A2

 

9h-10

- Kiểm tra nề nếp trẻ khu Trung tâm

Kiểm tra các lớp, công khai tài chính.

Dạy trẻ lớp 5 tuổi A2

 

10h-10h30

- Kiểm tra công trình vệ sinh, đồ dùng lớp

- Kiểm tra nề nếp trẻ khu Trung tâm.

Dạy trẻ lớp 5 tuổi A2

 

10h30-11h

-  Tổ chức ăn trưa cho trẻ cùng giáo viên 3 tuổi A1

- Kiểm tra việc tổ chức ăn trưa – Ngủ trưa của trẻ

-  Kiểm tra vệ sinh, đồ dùng lớp

 

Buổi trưa

11h30-13h45

Trực trưa: Kiểm tra các lớp trực trưa khu Trung Tâm

-Kiểm tra chất lượng quy trình cô nuôi chế biến, chia bữa chiều

-Kiểm tra các nhóm, lớp chuẩn bị cho trẻ ăn chiều

 

Buổi chiều

13h45-14h

- Sử lý một số báo cáo

-Kiểm tra, quan sát, xử lý đánh gía bữa chiều của trẻ

-Kiểm tra, quan sát, xử lý đánh gía bữa chiều của trẻ 

 

14h --14h30

-Sử lý một số báo cáo

-Sử lý một số báo cáo

-Sử lý một số báo cáo

 

14h30-15h

- Sử lý một số báo cáo

- Sử lý một số báo cáo

- Sử lý một số báo cáo

 

15h-15h30

- Sử lý một số báo cáo

- Sử lý một số báo cáo

- Sử lý một số báo cáo

 

15h30-16h

- Bao quát trả trẻ

Kiểm tra về sinh môi trường Khu Trung tâm

Bao quát trả trẻ

 

Thứ sáu

Ngày 19/11

 

 

 

 

 

Buổi sáng

7 h-7h15

 

- Vệ sinh phòng

- Vệ sinh phòng

- Vệ sinh phòng

 

7h15 – 7h30

- Quan sát bao quát việc Hoạt động đầu giờ sáng của học sinh

Quan sát bao quát việc Hoạt động đầu giờ sáng của học sinh

-Kiểm tra vệ sinh các lớp

 

7h30-8h

-Kiểm tra giao nhận thực phẩm các bếp ăn

Kiểm tra giao nhận thực phẩm các bếp ăn

Kiểm tra khu tt

 

8h-9h

Kiểm tra các hoạt động trên lớp

Tổng hợp sĩ số trẻ ăn BT, tính khẩu phần ăn cho trẻ

-Xây dựng kế hoạchgiáo dục

 

9h-10

-Xử lý các loại văn bản, báo cáo, kế hoạch trong ngày

Kiểm tra cac lớp, công khai tài chính

-Kiểm tra cô nuôi bếp ăn khu Trung tâm

 

10h-10h30

- Kiểm tra quan sát, giáo viên các lớp tổ chức bữa ăn cho trẻ.

 

- Ký duyệt Kế hoạch CSGD trẻ Khu trung tâm

- Kiểm tra quan sát, giáo viên các lớp tổ chức bữa ăn cho trẻ.

 

10h30-11h

- Kiểm tra quan sát, giáo viên các lớp tổ chức bữa ăn cho trẻ.

- Kiểm tra chia thức ăn

- Kiểm tra việc tổ chức ăn trưa  Khu trung tâm

-Kiểm tra các lớp trực trưa khu trường

 

Buổi trưa

11h30-13h45

-Kiểm tra các lớp trực trưa

 

-Kiểm tra các nhóm, lớp chuẩn bị cho trẻ ăn chiều

 

Buổi chiều

13h45-14h

-Kiểm tra các nhóm, lớp chuẩn bị cho trẻ ăn chiều

-Hoàn Thiện  hồ sơ Bán trú tuần 3

-Kiểm tra, quan sát, xử lý đánh gía bữa chiều của trẻ 

 

14h --14h30

- Kiểm tra các nhóm, lớp chuẩn bị cho trẻ ăn chiều

-Hoàn Thiện  hồ sơ Bán trú tuần 3

-Sử lý một số báo cáo.

 

14h30-15h

- Sử lý một số báo cáo

- Sử lý một số báo cáo

- Sử lý một số báo cáo

 

15h-15h30

- Sử lý một số báo cáo

- Sử lý một số báo cáo

- Sử lý một số báo cáo

 

15h30-16h

  • Bao quát trả trẻ

Bao quát trả trẻ

Bao quát trả trẻ

 

 

16h-17h

- Chỉ đạo lao động, VSMT

-Chỉ đạo lao động, VSMT

-Chỉ đạo lao động VSMT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Tháng 12 : 30